Ametysty z Květnice u Tišnova

26.4.2016     Květnice stále ještě umí překvapit, a to netušíme, co skrývá uvnitř.autor a webmaster

 

Květnice, hora nad Tišnovem, je velmi známý pojem mezi geology a sběrateli mineralogy. Pojem tak významný, že se pod Květnicí začaly již před desítkami let konat pravidelná setkání různých sběratelů, aby se pochlubili svými vzorky a některé si navzájem vyměnili. Postupně se tato setkání transformovala v největší Českou mezinárodní burzu Minerály Tišnov, konanou 2x ročně. Prostory Sokolovny již dávno nestačí a tak se burza koná také v mnoha třídách a chodbách vedlejších škol. I tam je už náročné se prodírat davy lidí, kteří burzu navštěvují, proto získává oblibu pohodlnější burza minerálů na výstavišti v Brně, kde jsou široké uličky a prostoru mnohem více.

Mysleli jsme si, že Květnice (chráněná Přírodní památka) je dávno vysbíraná, a roky jsme její důkladnější návštěvu odkládali. Až letos na jaře na ni také došlo. Kamarád vycítil, že nějaké malé vzorky bychom snad mohli někde ještě najít, a tak jsme za čerstvějšího počasí vyšlápli po turistické značce mírným stoupáním. Na jihozápadním svahu jsme vnímali postupně příjemnější a příjemnější energie (pocity), ale jak nás cesta zavedla nad městečko Tišnov, energie trochu opadly přesto, že bylo ještě o víkendovém ránu doslova spící a bez pohybu. Pokračovali jsme vzhůru a energie se zase začaly zlepšovat, spíše dostávaly ještě jinou kvalitu spojenou s působením podloží a výskytem ametystů a barytů pod nohama. Vedle samého vrcholu kopce bylo vidět náznaky po dřívějším kopání - všude rozházené kamení nad jižním svahem, a tak jsme použili naši nejlepší techniku, zvanou "na kolena" a začali se v ležícím kamení rozhlížet. Brzy jsme si povšimli různých krystalků, které sice nejsou úplně reprezentativní, ale pro toho, kdo už zde nečekal vůbec nic, nadmíru potěšující. Podívejte se sami!

Několik fotografií z mobilu, co se na Květnici válí!


Ametysty

Stoupáme značenou cestou na Květnici, je tu velmi příjemně!

Ametysty

Vyvrácenej strom, koukáme pod něj, ani poklad, ani ametysty...

Ametysty

Kamaráda to ale táhlo vejš a našel tento kousek asi 20m odsud!

Ametysty

Pohled z Květnice na probouzející se Tišnov

Ametysty

Á, něco se tu válí! Možná něco sleze tlakovou vodní pistolí.

Ametysty

Vystoupali jsme až nahoru a rozhlížíme se po kamínkách mezi listím.

Ametysty

První nálezy drobné, ale milé. Člověk je zhýčkaný z burz
běžnými levnými velkými ametysty s nádhernými krystaly, takže chápu, že
tyto malé vzorečky si nikdo neodnáší.

Ametysty

I já si naprostou většinu fotím a zase pokládám zpět na zem...

Ametysty

Rezavé povlaky by byly krásné na sluníčku, ale to je dnes schované.

Ametysty

Ještě rezavější, takové se mi taky líbí.

Ametysty

Ovšem toto už se začíná fialovět...

Ametysty

A toto bychom zde opravdu nečekali!

Ametysty

Jak to bývá, někdo to musel tady vykutat a zapomenout.

Ametysty

Ze všech stran ametysty, krása.

Ametysty

Opodál leží unavenější a zvětralejší vzorek

Ametysty

A další a další.

Ametysty

Pestrý velký kus, okrystalizován :-) taková zkamenělá jinovatka.

Ametysty

Taky pěknej, na ulici to nenajdete.

Ametysty

A co teprve pod pořádnou lupou - lesy a údolí krystalků!

Ametysty

A zase jedny "větší"

Ametysty

V mechu a listí.. krystalky se válí..

Ametysty

Vrch Květnice je velmi příjemný a když odhrnete nějaké to listí...


Obšlehnuto - Co uvádí server Lokality.geology.cz:

Geologická charakteristika:
Na návrší Květnice vystupují prekambrické, mylonitizované granitoidní horniny náležející brněnskému masívu. V jejich tektonickém podloží vystupují šedé a narůžovělé křemenné pískovce a slepence, přeměněné místy až na kvarcity, které patří bazálnímu klastickému souvrství pravděpodobně spodnodevonského stáří. Z hydrotermálních roztoků se na puklinách vysrážel baryt (v minulosti těžen) a ametyst. Nejvýše vystupují šedé až světle šedé, většinou laminované vilémovické vápence macošského souvrství givetského stáří (střední devon). Na hojných puklinách se vytvořil jeskynní systém se zajímavou krápníkovou (heliktity) a krystalovou (kalcity) výzdobou.Na Velké skále vystupují křemencové brekcie a laminity patrně se zbytky evaporitických (sebkových) textur - Dvořák - Skoček 1997V Králově jeskyni zastiženy písky s charakteristickou cenomanskou asociací těžkých minerálů (Otava, 2000)

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze:
Jeskynní fenomény ve vápencích. Naleziště ametystu, zbytky hornických děl, botanická lokalita. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 8. 4. 1950, č. předpisu: 174.076/49; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).

Literatura:
Dvořák, J. - Skoček, V. (1997): Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov. Western Moravia. - Věst. Čes. geol. Úst., 72, 273-276. Praha.
Otava, J. (2000): Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici.- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 72-73, VI, Brno.
A další, snadno na netu najdete.  • Další návštěvu Květnice (květen 2016) jsem umístil na moje Rajče: >> kamilpokorny.rajce.net
  • Nebo pokračujte se mnou třeba na... >> Krušnohorské fluority
  •